HİZMETLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ


İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Madde 10 ´a göre ; işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5.ci maddesine göre;

- İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

- İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

 İç Ortam Ölçümleri, İş yeri çalışma ortam havasında bulunan ve işletme faaliyetinde kaynaklanan fiziksel ve kimyasal etkilerin nicel olarak belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları içermektedir. İç ortam ölçümleri risk bölgelerini ve gruplarını belirlemede kullanıldığı gibi ortam şartlarının incelenmesi için sonuç değerler ortaya koyabilmektedir. Ayrıca belirlenen risk gruplarında yapılacak kişisel maruziyet ölçümlerine zemin hazırlayarak söz konusu maruziyetin değerlendirilmesi için bir basamak oluşturmaktadır.
Ölçülecek Parametre Ölçüm Metodu
Kişisel Maruziyet Toplam Toz Tozla Mücadele Yönetmeliği,MDHS 14/3
Kişisel Maruziyet Solunabilir Toz Tozla Mücadele Yönetmeliği,MDHS 14/3
Aydınlatma Ölçümü İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, COHSR-928-1-IPG-039
Termal Konfor Ölçümü İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yön.,TS EN 27243, TS EN ISO 7730
Kişisel Titreşim Maruziyet (El-Kol) Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
Kişisel Titreşim Maruziyet (Tüm Vücut) Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,TS ISO 2631-1 TS EN 1032+A1
İç Ortam Gürültü Ölçümü Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,TS ISO 1996-2
Kişisel Maruziyet Gürültü (Görev Tabanlı) Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik,TS EN ISO 9612 ve TS 2607 ISO 1999:2005


Ölçüm / Sektör Plastik Tekstil Çelik Döküm İnşaat Maden Gıda Sağlık Otomotiv Teknoloji
Aydınlatma
Termal Konfor
Ortam Ölçümü
Gürültü Maruziyeti
Ortam Toz Ölçümü
Toz Maruziyeti Ölçümü
Titreşim Ölçümü
Anlık Gaz
Ağır Metal