HİZMETLER

ORTAM GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Ses Ölçümü Yapan Firmalar, desibel ölçümü yapan firmalar, ses ölçen firmalar, ses ölçümü, gürültü ölçümü yapan firmalar,işyeri gürültü ölçümü, yenidoğan ve yoğun bakım gürültü ölçüm Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721) Ölçümler ve raporlama; TSE 2607 ISO 1999:1990, TS EN ISO 1996-2

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721)

Madde 5 — 1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 pPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) =

140 Pa [137 dB(C) re. 20 pPa]

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 |jPa].

2003/10/EC sayılı AB direktifi, gürültü kaynaklı risklerden etkilenen çalışanlarda minimum sağlık ve güvenlik gereklilikleri ile ilgili esasları kapsamaktadır.

Günlük Kişisel maruziyetini esas alır.

Ölçüm ve hesaplama tekniklerinde TSE 2607 standardına atıfta bulunulur.

Gürültüye maruz kalan işçileri sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektedir.

En yüksek ses basıncı (Ppeak) :”C”-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değerini,

•Günlük gürültü maruziyet düzeyi

(LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 μPa) :Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalaması
 

Gürültü Kaynakları

Gürültü kaynakları değişik yönlerden gruplandırılabilir. Seslerin doğuş biçimlerine göre havada ve katı ortamlarda doğan gürültüler, akustik yönden noktasal, çizgisel ve düzlemsel kaynaklardan yayılabilirler.
 

A. Seslerin doğuş biçimlerine göre gürültü kaynakları

Akustik kirlilik oluşturan gürültüler; kaynak ve alıcıların bir çevredeki konumuna ve yayılma yollarına bağlı olarak iki grupta incelebilir:
 

1. Yapı dışı gürültüler

Yapıların dışında yer alan kaynaklardan üretilen ve gerek yapı içindeki hacimleri ve gerekse de yapı dışındaki açık alanları kullanan kişileri etkileyen gürültülerdir. Bunlar da şu şekilde gruplandırılabilir:

Ulaşım gürültüleri (Karayolu, denizyolu, demiryolu, uçak ve havaalanı gürültüleri)

· Endüstri gürültüleri (araç, gereç ve makineler ile işyerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler)

· Yapım (şantiye) gürültüleri (yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri)

· İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler (yüksek sesle konuşma, spor ve atış alanları, müzik sesleri vb)

· Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler (açık hava sinemaları, eğlence yerleri, reklam ve propagandalar gibi)
 

2. Yapı içi gürültüler

Yapıların içinde yer alan kaynaklardan doğan seslerdir.

· Konuşma, yürüme ve yükseltilmiş müzik sesleri,

· Darbe ve eşya sürtünmeleri ile ev araçlarının gürültüleri

· Büro ve garaj gibi yapı içinde yer alan her türlü işyerinden gelen gürültüler

· Çeşitli makine ve donanımların gürültüleri (asansör, tesisat v.b.)
 

B. Akustik yönden gürültü kaynakları

 

1. Noktasal gürültü kaynakları

Gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen hassas durumdaki alıcı arasındaki mesafenin kaynağın en büyük boyutunun 2 katından büyük olduğu durumda değerlendirilen kaynak noktasal kaynak olarak ele alınmaktadır. (TS ISO 9613-2) Diğer bir deyişle, boyutları ürettiği sesin dalga boyundan çok büyük olan ve her yöne eşit olarak dağıtım yapan (küresel) kaynaklardır. Fiziksel açıdan sabit veya statik olabilirler. Bir yörede yer alan ve alıcılara yeterince uzak olan bir tek eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.
 

2. Çizgisel gürültü kaynakları

Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması durumu ile oluşan kaynak çizgisel kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcının konumu, alıcı ile kaynak arasındaki mesafe ve kaynak uzunluğuna bağlı olarak işlek bir yol, yan yana yer alan ve aynı alıcıyı etkileyen çok sayıdaki eğlence yerleri bu gruba örnek verilebilir.
 

3. Alansal (düzlemsel) gürültü kaynakları

Bir düzlem üzerinde yer alan gürültü kaynakları alansal kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcı noktaya yakın olan bir eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.
Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Gürültü herkesi etkileyen bir sorundur. Yüksek gürültü seviyesi olan ortamlarda, uzun süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu bir çok araştırmacı tarafından saptanmıştır. Daha düşük seviyeler ya da kısa süreli etkilenmelerde, işitme duyusuna yönelik belirgin bir zararın saptanması çok kolay olmasa da, gürültünün insan sağlığı, davranış biçimi ve mutluluğu üzerindeki olumsuz etkileri belirlenebilmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 1996 yılında yayımlanan bir raporda aşağıdaki tabloda verilen tespitler elde edilmiştir.
 

Gürültünün fiziksel etkileri

Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkilerdir. Geçici ve kalıcı olarak iki bölümde incelenebilir. Geçici etkilerin en çok karşılaşılanı geçici işitme esiği kayması ve duyma yorulması olarak bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. Etkilenmenin çok fazla olduğu ve işitme sisteminin eski özelliklerine kavuşmada tekrar gürültüden etkilendiği durumlarda işitme kaybı kalıcı olmaktadır.
 

Gürültünün fizyolojik etkileri

Bunlar insan vücudunda oluşan değişikliklerdir. Başlıca fizyolojik etkiler; kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları ve ani reflekslerdir.
 

Gürültünün psikolojik etkileri

Gürültünün psikolojik etkilerinin basında ise; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama gelir. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilmektedir. Psikoteknik Merkezlerin Ruhsat Başvurusu için gerekli olan; test odasının 25-35 dB arası olduğunu gösterir ses ölçüm raporlaması laboratuvarımızca gerçekleştirilmektedir.
 

Gürültünün performans üzerine etkileri

Gürültünün is verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılmaması gibi görülen etkileridir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyonların engellenmesi, büyük ölçüde arka plan gürültüsünün düzeyi ile ilgilidir. Gürültünün is verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar karmaşık islerin yapıldığı ortamın sessiz, basit islerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektirdiğini göster mistir. Özetle ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünün fazla olması durumunda is verimliliği düşmektedir.Gürültü Maruziyeti

Titreşim Maruziyeti

Toz Maruziyeti

Aydınlatma Ölçümü

Su Analizi

Ortam Gürültü Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Gaz Ölçümü

Elektromanyetik Alan Ölçümü